Dating hjemmesider Assens

Fra begyndelsen af 1880-erne begyndte den dog atter at vokse som følge af anlæggelsen af Assens-Tommerup-banen i 1884.

Ved folketællingen i 1930 havde Assens 4.842 indbyggere, heraf ernærede 321 sig ved immateriel virksomhed, 2.140 ved håndværk og industri, 694 ved handel mm, 466 ved samfærdsel, 201 ved landbrug, skovbrug og fiskeri, 385 ved husgerning, 552 var ude af erhverv og 83 havde ikke oplyst indkomstkilde. verdenskrig fortsatte Assens sin stagnerende befolkningsudvikling. I 1945 boede der 4.826 indbyggere i købstaden, i 1950 5.053 indbyggere, i 1955 5.012 indbyggere, i 1960 4.937 indbyggere og i 1965 5.041 indbyggere.

Fire af Museum Vestfyns fem afdelinger ligger i Assens.

Det: Ernst's Samlinger, Mands Samling, Toldbodhus, Willemoesgården og Vestfyns Kunstmuseum.

århundrede endog at have gjort Nyborg rangen stridig som Fyns anden by. januar 1658 og senere ofte brandskattet og pint med indkvarteringer. Den anden ligger noget derfra ved strandbredden og den tredje oppe på marken, den har ypperligt vand.Dens navn forekommer flere gange i middelalderen, således i 1305, da Erik Menved udstedte privilegierne for Svendborg herfra, og 1396, da dronning Margrethe I og Erik af Pommern mødtes i Assens til forhandling med de holstenske grever. dating 40 Albertslund En stor del af byens betydning lå i, at den var det almindelige overfartssted fra Fyn til Jylland, en omstændighed, som dog også havde sine ulemper, da den medførte overførsel af tropper, gæsteri og lignende.Assens Kommune har sendt en revideret version af indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for Assens Kommune i offentlig høring.Planen er en revision af den første indsatsplan udarbejdet af Fyns Amt 2006. Indsatsplanen opstiller en række aktiviteter, som vandværker, lodsejere og kommune skal søge at gennemføre ad frivillighedens vej i et område med særlige drikkevandsinteresser. stilles skrappere krav til kvælstofudvaskningen fra marker i indsatsområderne.

Dating hjemmesider Assens

1859, 1841, 1851 og 1845), kom der, vistnok i det 18.århundrede, to stakitporte til, Kongens Port og Mølleport (i Ny Adelgade og Damgade).Byen blev hårdt beskattet og desuden efter sigende straffet med, at dens gamle, af ringmure og porttårne bestående befæstning blev nedrevet, men dette er vist kun for en del rigtigt. dating hjemmesider Assens-19 I 1628 fik byen ifølge kongelig ordre atter en befæstning bestående af en vold, som det synes med 5 bastioner, og en foran liggende grav; i volden var der 4 murede porte, som antagelig stammede fra den gamle befæstning, og af ringmurene har man såvel noget syd for Adelgade som ud til stranden, der tidligere har gået langt højere op, fundet fundamenter i det 19. Foruden de 4 stenporte, som havde navn efter de gader, de lukkede for: Strandport, Ladegaardsport, Ramsherredsport og Østerport (nedrevet hhv.1530 overdroges bygningerne til borgmester og råd til nedbrydning; hvor de have ligget, vides ikke. I marts 1535 begyndte Johan Rantzau at belejre den, og dagen efter Slaget ved Øksnebjærg, den 12.

  • 4 phasen des kennenlernens
  • Beste singlebörse Duisburg
  • Gratis dating Berlin
  • Partnervermittlung kostenlos Leipzig
  • Priser dating dk Brøndby
  • Freie singlebörse Heilbronn
  • Kostenlose online dating Würzburg

Efter reformationen, som hurtig fik indgang i Assens, båren frem af den ovennævnte Laurentsen og Chr. juni 1535, blev den stormet og plyndret, efter at en stor del af borgerne havde forladt den.Den havde kun een sognekirke, Vor Frue (foruden højalteret havde den et Sankt Birgitte, et Helligkors, et Sankt Catharine og et Sankt Gertruds alter), flere gilder, deriblandt et Sankt Jørgens, et Helligåndshus og et kloster.Provsten i Tofte var tillige forstander for Helligåndshuset, en stiftelse for fattige og syge, i hvilken plejen vel udførtes af en art gejstligt broderskab.Dette synes virkelig at være blevet rejst og at være det samme som det "Sankt Gertruds Kloster", som Resen siger, har ligget på pladsen mellem Strandgade, Strandgyde, Ramsherredgyde og Ramsherred.Vor Frue Kloster nedlagdes tidligt, væsentlig ved medvirkning af reformatoren Peder Laurentsen, der havde været munk her.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *